Zeddnet.com is een ontmoetingsplaats voor mensen met en zonder beperking, die zich op andere contactsites niet thuis voelen. Bij het gebruik van de website www.zeddnet.com gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regelgeving. Door lid te worden van Zeddnet.com accepteert u deze voorwaarden en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Zeddnet.com, hierna te noemen Zeddnet. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

 1. Zeddnet: de website www.Zeddnet.com en haar beheerders.
 2. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst, door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 4. Dienst: de dienst van Zeddnet bestaande, onder meer, uit toegang tot de website, het plaatsen van een profiel, het verkrijgen van inzage in profielen van andere leden, evenals het uitwisselen van berichten met andere leden en het gebruik van forum en chat.
 5. Lid: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, met wie een overeenkomst wordt gesloten.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lid en Zeddnet op grond waarvan Zeddnet diensten aan de leden ter beschikking stelt.
 7. Profiel: informatie over een lid bestaande uit, onder meer, uiterlijke kenmerken en achtergrond informatie, eventueel aangevuld met een foto.
 8. Username: een door het lid zelf te kiezen (unieke) gebruikersnaam.
 9. Wachtwoord: de door Zeddnet aan het lid toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van letters en cijfers, waarmee in combinatie met de username toegang wordt verkregen tot het account.

Artikel 2 Toegang en registratie

 1. Om lid te worden van Zeddnet moet u alle verplichte velden van het registratieformulier invullen. Minderjarigen kunnen zich inschrijven. Zeddnet is echter op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van contacten die voortvloeien uit het lidmaatschap van minderjarigen van Zeddnet.
 2. Het lidmaatschap van Zeddnet is persoonlijk en niet overdraagbaar. U verklaart dat uw inschrijving bij Zeddnet strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden.
 3. Username en wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Zeddnet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een username en/of wachtwoord door een lid.
 4. In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Zeddnet zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
 5. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens en/of account door iemand anders worden gebruikt, dient Zeddnet onmiddellijk te worden geïnformeerd.
 6. Zeddnet is gerechtigd het wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de dienst.
 7. Er is slechts één registratie tegelijkertijd per persoon toegestaan. Bij constatering dat u meerdere accounts tegelijkertijd hebt wordt u in principe aangemerkt als ‘faker’. Al uw accounts zullen in zo’n geval zonder verdere kennisgeving geblokkeerd worden.

Artikel 3 Het gebruik van Zeddnet

Gedrag

 1. U zult Zeddnet niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder:
  * Het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten);
  * Diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
  * De onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Zeddnet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.
  * Het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
 2. Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Zeddnet dient u dit direct aan Zeddnet te melden.
 3. U verplicht zich de gegevens van andere leden en/of Zeddnet vertrouwelijk te behandelen en deze niet openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Onder vertrouwelijke informatie worden in de zin van dit artikel mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de profielen, evenals door leden geplaatste informatie en foto’s en e-mails
 4. U verklaart Zeddnet op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor commerciële doeleinden en/of reclame-uitingen, in welke vorm dan ook.
 5. Deelnemers zijn gehouden aan de gebruikelijke etiquette op internetforums (“netiquette”) en de algemene fatsoensregels. Dit houdt onder meer het volgende in:
  * U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Seksuele oproepen op het forum, in de chat en via de mail zijn niet toegestaan. Het op respectvolle wijze bespreken van seksuele problematiek gerelateerd aan beperkingen is wel toegestaan. Dit ter beoordeling van Zeddnet.com .
  * Er wordt daarnaast van u verwacht dat u op een respectvolle manier met andere gebruikers omgaat. U verklaart het gebruik van Zeddnet en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te verstoren. Bij het versturen van e-mails, op het forum en in de chat dient u rekening te houden met de gevoelens van de ander. Iedere vorm van disrespect resulteert in een blokkering van uw profiel.
  * Bedreigende taal is niet toegestaan.
  * Godslasterlijke en andere lasterende uitingen worden niet getolereerd.
  * (Links naar) pornografisch materiaal, schokkend materiaal, illegaal materiaal of illegale activiteiten, reclame en spam zijn niet toegestaan.
  * Het is niet toegestaan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, etc. van anderen te plaatsen, behalve als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven.
  * U verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalige leden te zullen distribueren.
 6. Zeddnet zal uw registratie zonder opgaaf van redenen verwijderen of blokkeren wanneer u zich niet netjes gedraagt of wanneer er (terechte) klachten over u binnenkomen.

Profielen

 1. U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen. U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist is, behoudt Zeddnet zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
 2. U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
 3. U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid zult voordoen.
 4. Het is niet toegestaan om profielen te plaatsen, gericht op vraag en aanbod van seksuele handelingen. Ook obscene afbeeldingen zijn niet toegestaan. Deze profielen worden geblokkeerd.
 5. ndien u uw profiel opheft en binnen zes maanden daarna weer een nieuw profiel aanmaakt, dient u uw oude profielnaam in de nieuwe profielbeschrijving te vermelden.
 6. Zeddnet controleert alle profielen, en zal profielen, welke niet beantwoorden aan de geest van de service, zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen. Zeddnet is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, en/of afbeeldingen.

Gratis

 1. Alle diensten van Zeddnet zijn 100% gratis.

Artikel 4 Privacy en bescherming

 1. Zeddnet respecteert uw privacy en hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, de door u verstrekte informatie en uw anonimiteit.

Daartoe garanderen wij dat:

Uw persoonlijke gegevens, zoals naam en e-mailadres, nooit aan derden worden verkocht of overgedragen;
Uw e-mailadres alleen gebruikt wordt voor het zo goed mogelijk verlenen van de diensten, bijvoorbeeld voor het versturen van een bevestigingsbericht wanneer u nieuwe post hebt;
U niet wordt lastiggevallen met ongevraagde e-mail/spam;
Wij ernaar streven de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 1. Zeddnet is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Zeddnet kan verlopen. Het door u verstrekte e-mailadres is niet voor anderen zichtbaar. U blijft anoniem tot u uit eigen beweging uw e-mailadres aan anderen bekend maakt.
 2. E-mailberichten die door u aan andere leden worden verstuurd, worden door Zeddnet als privégegevens behandeld. Zeddnet behoudt zich het recht voor om deze in te zien, indien wij verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter of indien wij voldoende reden hebben om aan te nemen dat de wijze waarop de e-mailfaciliteiten worden gebruikt in strijd is met de Algemene Voorwaarden.
 3. Zeddnet behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.
 4. Deze site bevat links naar andere sites. Zeddnet is niet verantwoordelijk voor de privacyregels of de inhoud van andere websites dan Zeddnet.com.
 5. De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens of om de werking van de site te optimaliseren. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, etc.
 6. Wanneer u berichten of teksten achterlaat op de website, bijvoorbeeld op het forum, houd er dan rekening mee dat sommige daarvan voor langere tijd in de database zullen worden opgeslagen. Persoonlijke gegevens, zoals profielgegevens, worden verwijderd wanneer u zich uitschrijft. E-mailberichten worden na verloop van tijd opgeschoond en daarmee verwijderd uit de database. Andere informatie, zoals forumposts, wordt voor langere tijd bewaard.

Wat kunt u zelf doen om uw privacy en veiligheid te beschermen?

 1. Wij raden af om in een profiel of op het forum en in de chat persoonlijke contactgegevens, zoals achternaam, woonadres, telefoonnummers en e-mailadressen te plaatsen. Dit om uw contactgegevens en uzelf te beschermen tegen frauduleuze handelingen. Het prijsgeven van uw persoonlijke informatie, zoals uw telefoonnummer of adres, doet u geheel op eigen verantwoording. Zeddnet kan voor enig misbruik van deze gegevens niet verantwoordelijk worden gesteld. Zeddnet raadt u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
 2. Het is belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Zeddnet is niet aansprakelijkheid voor ontmoetingen (zoals meetings) tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten. Wanneer u iemand wilt ontmoeten die u online hebt leren kennen, raden wij u aan om voorzichtigheid in acht te nemen. Denk eraan dat mensen zich online anders kunnen voordoen dan hoe ze in werkelijkheid zijn. Wanneer u een afspraak maakt met iemand die u online hebt ontmoet, is het het beste dat overdag of in een drukke omgeving te doen. Laat vrienden of familie weten dat u een afspraak hebt met iemand die u online hebt ontmoet, laat hen weten waar u naar toe gaat en hoe laat u terug komt.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 1. U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeddnet en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van leden, e-mails, forumposts en overige inhoud van onze site.
 2. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van Zeddnet zijn het intellectuele eigendom van Zedd en Zeddnet en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zeddnet.
 3. De gebruiksrechten die door Zeddnet aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de gegevens op de site voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Zeddnet. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Zeddnet is strikt verboden.
 4. Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Zeddnet en de computercodes of elementen waaruit de diensten en Zeddnet zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

Artikel 6 Beëindiging registratie

 1. Zeddnet is gerechtigd de overeenkomt zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of het lid de toegang tot Zeddnet en, al dan niet tijdelijk, te blokkeren, indien het lid in strijd met de algemene voorwaarden van Zeddnet en/of wettelijke voorschriften handelt.
 2. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke en kennelijk gegronde klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die Zeddnet via andere leden bereiken of door Zeddnet zijn geconstateerd, de overtreding van de regels zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden of pogingen van het lid om zijn lidmaatschap over te dragen. Het lid is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden zonder hem hiervan in kennis te stellen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid

 1. Zeddnet spant zich in voor een degelijke beveiliging van Zeddnet tegen iedere vorm van onrechtmatig gebruik. Zeddnet is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. Het lid is als enige aansprakelijk wanneer de aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Zeddnet tegen elke vordering van deze aard. Zeddnet is bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt.
 2. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site.


Zeddnet raadt u daarom aan voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Zeddnet biedt.

 1. Zeddnet kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die voortvloeien uit het contact tussen leden of uit het gebruikmaken van de website.
 2. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen.
 3. Zeddnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Zeddnet .
 4. Zeddnet kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander ongemak, voortvloeiend uit het contact tussen leden.
 5. Zeddnet houdt toezicht op de gesprekken in de chatboxen. Zeddnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gesprekken.
 6. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en accuraatheid van de informatie, die hij of zij opgeeft. Zeddnet is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, weergave of welk ander aspect dan ook, voor de informatie ingegeven door de gebruikers en leden en wordt verzonden door dit systeem.
 7. Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Zeddnet zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Zeddnet, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Zeddnet kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Zeddnet onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Zeddnet op de site is gezet of informatie die door Zeddnet aan u is overgedragen.
 8. Zeddnet bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar de websites van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Zeddnet zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Zeddnet heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de beschikbaarheid van deze site. Zeddnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. Zeddnet is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.
 9. Het gebruik van Zeddnet is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner of het sluiten van vriendschappen. Zeddnet heeft daarbij slechts een faciliterende rol. Wanneer de beoogde resultaten van Zeddnet tegenvallen, kan Zeddnet daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Ook kan Zeddnet geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
 10. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Zeddnet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
 11. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Zeddnet jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
 12. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
 13. Zeddnet kan niet garanderen dat Zeddnet foutloos is. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Zeddnet jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Zeddnet. Bij gebruik van Zeddnet accepteert u fouten en vermeende fouten van onze kant; een ‘dienst’ op de site zou wel eens niet zo kunnen werken zoals u denkt/hoopt. Wij luisteren naar alle leden met opmerkingen, maar kunnen niets garanderen. Gebruik van Zeddnet is op eigen risico!
 14. Zeddnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Zeddnet niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot), maatregelen van enige overheid, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Zeddnet op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons leveren.

Vrijwaring

 1. U vrijwaart Zeddnet voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Zeddnet al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
 2. U garandeert dat het door u ingevulde profiel en door hem op Zeddnet geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. U vrijwaart Zeddnet volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste profielen en/of berichten op Zeddnet, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende profiel en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 3. De gebruikers en leden erkennen dat zij kennis hebben genomen van alle risico’s en/of verantwoording voor enig verlies of beschadiging, voortkomend direct of indirect uit het gebruik van deze service.

Artikel 8 Slotbepalingen

Ingrepen van Administrators/Moderators/Chatguides

 1. Het kan voorkomen dat een Administrator, een Moderator of een Chatguide moet ingrijpen.


Een Administrator of een Moderator kan:
– (Delen van) berichten of (delen van) de inhoud van profielen en afbeeldingen zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen inzicht bewerken , verplaatsen of verwijderen .
– Een gebruiker een zwijgplicht (op het forum of in de chat) opleggen (ook achteraf) .
– Een waarschuwing via de e-mail uit laten gaan.
– Een profiel blokkeren.
Een Chatguide kan een zwijgplicht in de chat opleggen. Een zwijgplicht kan ook achteraf nog worden opgelegd.

Administrators, Moderators en Chatguides doen altijd hun best om zoveel mogelijk objectief en met redelijkheid te handelen. Daarbij moeten soms impopulaire keuzes worden gemaakt.
U dient er rekening mee te houden dat ingrijpen soms noodzakelijk is en nooit naar ieders tevredenheid kan zijn. Ongeacht de omstandigheden zult u een ingreep van een Administrator, Moderator of Chatguide moeten respecteren. De Administrators , Moderators en Chatguides werken autonoom.

Wanneer u zich misdraagt of u niet aan de spelregels of de algemeen geaccepteerde omgangsvormen houdt, kan uw account worden geblokkeerd. Ook in andere gevallen kan uw account worden geblokkeerd, wanneer een Administrator of Moderator daartoe besluit. Uw rechten zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden vervallen daarmee.
Een administrator of Moderator kan zonder uitleg leden weigeren of het lidmaatschap stopzetten, indien het lid op enige wijze zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden.
Overtreding van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst kan ertoe leiden dat u per direct en blijvend wordt uitgesloten van deelname aan Zeddnet. Indien u bemerkt dat andere gebruikers bepalingen van deze overeenkomst overtreden, dan dient u dit te melden bij Zeddnet.

Aanpassing Algemene voorwaarden

 1. Zeddnet behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Registratie als deelnemer houdt in dat de deelnemer automatisch akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.

Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Copyright © Zeddnet